Stokes Memorial, Limerick, Ireland, 2009
Stokes Memorial, Limerick, Ireland, 2009